Azonosító szám: SzPk-00261-20-01 2 05 2
Érvényesség kezdete: 2020-01-29
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Képzett segédápoló
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Képzett segédápoló
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
1. Egészségügy
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: szükségesek a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet „Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről”szerint.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: betöltött 18. életév
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzett segédápoló egészségügyi/szociális intézményekben tevékenykedik. Feladata, hogy az ellátó team tagjaként segítse egyrészt az orvos által előírt diagnosztikus/terápiás terv megvalósulását, más-részt a beteg vagy egészséges embert mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészsége fejlesztéséhez, megtartásához, helyreállításához, gyógyulásához, vagy szenvedésének csökkentéséhez. Az ápolási terv alapján saját kompetenciáinak ismeretében független funkcióként alap-ápolási tevékenységet végez, az együttműködő funkciók keretében a gyógyító team tagjaként működik közre, a függő funkciók esetében a szakképzett munkatárs felügyelete, irányítása mellett végzi feladatait. Az ápolási folyamatnak megfelelő, holisztikus ápolási/gondozási szemléletet képvisel, az ember szomatikus, pszichés és szociokulturális egységének figyelembevételével. Az egészséget, mint értéket kezeli, és betartva kompetencia határait a rendelkezésre álló eszközeivel segíti annak fenntartását, megőrzését és fejlesztését. Elősegíti a beteg biztonságos ápolási környezetének kialakítását. Az alapápolás területén képes a különböző életkorú beteg/egészséges emberek fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésének segítésére, a terminális állapotban lévő, illetve haldokló betegek ellátására. Képes az élettanitól eltérő elváltozások, tünetek megfigyelésére, értelmezésére. Segédkezik a különböző vizsgálatok végzésénél, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál. Szükség szerint elsősegélyt nyújt. Szakszerűen kommunikál a beteggel, hozzátartozókkal, munkatár-sakkal. Pontosan vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási dokumentációt. Hivatása gyakorlása során az egészségügyi dolgozóval szemben támasztott etikai, jogi követelményeknek megfelelő viselkedést, magatartást tanúsít, tiszteletben tartja az emberi méltóság alaptörvényben megfogalmazott jogát. Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan, toleránsan gyakorolja, a vele kapcsolatba kerülő embert tiszteletben tartja.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5222 Képzett segédápoló Képzett segédápoló
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll

Amennyiben a képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll, indokolja a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségességét.
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Magyarországon a lakosság egészségi állapota sajnálatosan romlik. Elöregedő a népesség, multimorbid betegek jelentkeznek az egészségügyi ellátásban magas ápolási igénnyel, ugyanakkor a krónikus betegellátás is megoldatlan. Ezeket a kihívásokat ugyanakkor egyre csökkenő ápolói létszámmal kell megoldani a társadalmi/ szakmai megbecsültség hiánya, túlterhelés, alacsony kereset, váltakozó munkarend miatt. A meglévő ápolói kar elöregedő képet mutat, sok a pályaelhagyó, külföldön munkát kereső, és a növekvő igényekhez szükséges többletlétszám a jelenlegi képzési struktúrával nem biztosítható. Nemzetközi tanulmányok igazolják, hogy az ápolók magasabb aránya jelentősen csökkenti betegek a kórházi kezeléssel összefüggő egészségkárosodásának vagy elhalálozásának kockázatát. Az ápolói létszám emelése nélkül a törvény által meghatározott a minimumfeltételek sem teljesíthetők. Mindezek mutatják, hogy egy másfajta képzési és motivációs rendszert szükséges kidolgozni. A szakmai programkövetelmény javaslatban megfogalmazott képzés segítheti többek közt az ápolói humánerőforrás krízis megoldását, a leszakadó térségek munkahelyteremtését, az alsóbb szinten beiskolázottak fokozatos felzárkóztatását, a betegellátás minőségének jelentős javítását, és a betegbiztonság, valamint a betegelégedettség növelését. A képzett segédápoló elhelyezkedhet az egészségügyi ellátásban (fekvőbeteg-ellátást nyújtó állami vagy magánpraxist folytató kórházak, klinikák, rehabilitációs és krónikus betegellátó intézményekben) és a szociális szolgáltatásban is (pl. a házi segítségnyújtás területén, fogyatékosok nappali intézményében, idősek bentlakást nyújtó intézményben, lakóotthonban) A programkövetelmény javaslat bár meglehetősen szerteágazó és komplex feladatprofilt tartalmaz, mégis egy önálló, beszámítható egységként kívánja biztosítani a képzési tartalom felhasználhatóságát annak érintetlenül hagyása mellett beillesztve más, magasabb ápolói kompetenciákat biztosító képzésekbe.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése