Azonosító szám: SzPk-00226-18-03 6 02 4
Érvényesség kezdete: 2018-09-20
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Augmentatív és alternatív kommunikációs tréner
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Augmentatív és alternatív kommunikációs tréner
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőfokú végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: min. 5 év augmentatív és alternatív kommunikációt használó személyekkel végzett oktatási és/vagy fejlesztési és/vagy rehabilitációs célú munkatapasztalat és min. 3 év felnőttképzési gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) (beszédet helyettesítő és/vagy kiegészítő kommunikáció) tréner olyan szakember, aki a mindennapi gyakorlati tevékenysége mellett a leendő AAK trénereket felkészíti augmentatív és alternatív kommunikációs tréningek megtartására. Kettős tudással rendelkezik, egyrészt alaposan ismeri az AAK elméleti hátterét és a gyakorlatba ültetésének lehetőségeit, másrészt olyan didaktikai tudással rendelkezik, amelynek köszönhetően képes és alkalmas felkészíteni a jövő szakembereit. Felkészíti arra a szakembereket, hogy önállóan, kreatívan és az interaktív módon oldják meg a munkájuk során adódó feladatokat. Oktatói-tréneri tevékenysége során augmentatív és alternatív kommunikációval kapcsolatos ismereteket ad át, s a téma specialitásához illeszkedve tervezi és valósítja meg a készségfejlesztő folyamatot. Képzői tevékenysége során olyan módszereket alkalmaz, amelyek alkalmasak a saját élményű témafeldolgozásra, illetve amelyek figyelembe veszik a felnőttkori tanulás sajátosságait és tanulási szokásait, valamint személyes fejlesztendő területeit. Szakmai munkájának hitelét adja, hogy folyamatosan tevékenységébe beépíti, valamint az átadott tudásokat aktualizálja a legújabb kutatási eredményekkel.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2499 Egyéb szakképzett oktató nevelő Augmentatív és alternatív kommunikációs tréner
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az ENSZ a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 21. cikkében a részes államok vállalták, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon, az általuk megválasztott kommunikációs formán keresztül gyakorolhassák a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának jogát. A „1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről” megfogalmazza azt az elvárást, hogy „… Kiemelt projekt keretében ki kell dolgozni és modellezni kell a kommunikációjukban súlyosan akadályozott személyek társadalmi integrációját biztosító minőségi komplex kommunikációs szolgáltatások rendszerét.” Fentiek megvalósulásához elengedhetetlen az, hogy rendelkezésre álljanak az augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK) (olyan speciális kommunikációs eszközök és módok, melyek a hangzó beszédet kiegészítik és/vagy helyettesítik) használó személyek számára is olyan képzett szakemberek, akik tisztában vannak az AAK-használó személyek kommunikációs akadálymentesítésének módszereivel, akik segítségével a mindennapos élethelyzetekben, vagy különböző szolgáltatások igénybevételében akadálymentesen tudjanak kommunikálni. Jelenleg Magyarországon nincs sztenderdizáltan meghatározott kerete az AAK eszközök és módszerek átadásának. Az országos lefedettség csak akkor tud megvalósulni, ha rendelkezésre áll kellő számú olyan szakember, akik a leendő képzőket felkészítik AAK tréning megtartására. Ezzel támogatva az augmentatív és alternatív kommunikációs segítők országos hálózatának kialakítását és a folyamatosság biztosításával a fenntarthatóságot.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése