Azonosító szám: SzPk-00208-17-03 6 02 4
Érvényesség kezdete: 2017-11-28
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Tanulási eredmény alapú felsőoktatási képzésfejlesztő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Tanulási eredmény alapú felsőoktatási képzésfejlesztő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőfokú végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Legalább 1 év oktatói gyakorlat felsőoktatási szakképzésben, felsőoktatási alap- vagy mesterképzésben.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az adott szak tanulási eredmény alapú képzési és kimeneti követelménye alapján – együttműködve a szak oktatóival – kialakítja/átalakítja és fejleszti a szak tantervét, valamint tanulási eredmény alapú tantárgy- és kurzusleírásokat dolgoz ki. A tantárgyak vagy kurzusok kimeneti követelményeit tanulási eredményekben határozza meg, és a kimeneti követelményekhez illeszkedő oktatási módszereket, eszközöket, tanulástámogatást valamint adekvát értékelési formákat és módszereket tervez. Módszertani segítséget, támogatást nyújt a felsőoktatási intézmény oktatóinak a saját tantárgyuk/kurzusuk tanulási eredmény alapú tervezésében és fejlesztésében, és a felsőoktatási akkreditációs követelményeknek megfelelő kurzusleírások elkészítésében.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár Tanulási eredmény alapú felsőoktatási képzésfejlesztő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben meghatározott, új – tanulási eredmény alapú – képzési és kimeneti követelményeket a 2017/2018. tanévben felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. Ez számos feladatot ró a felsőoktatás szereplőire. Meg kell újítani a felsőoktatási szakok tanterveit, a tantárgyak követelményeit tanulási eredményekben kell megfogalmazni, át kell gondolni a korábbi tanítás-módszertani eszköztárat, és fejleszteni kell a mérés-értékelés eddigi formáit és módszereit. A hazai felsőoktatás szereplőinek maguknak kell az új leírásokat elkészíteniük, amihez el kell sajátítaniuk az új szemléletmódot és a tanulási eredmények írásának módszereit. Az oktatók egyúttal képzés- és tantervfejlesztői szerepkörbe kerülnek, amihez szükségük van az eddig alkalmazott eszköztár megújítására. A tanulási eredmény alapú felsőoktatási képzésfejlesztő szakmai képzés lehetőséget biztosít a felsőoktatási szereplők számára, hogy képesek legyenek a tanulási eredmény alapú tantervek és tantárgyak professzionális fejlesztésére, hozzájáruljanak a felsőoktatási képzések minőségi fejlesztéséhez, és a tanulási eredmények kialakításában módszertani támogatást tudjanak nyújtani az oktató kollégák számára.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése