Azonosító szám: SzPk-00188-17-02 2 05 2
Érvényesség kezdete: 2017-09-28
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Szociális gondozók segítője
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Szociális gondozók segítője
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
2. Szociális szolgáltatások
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szükséges a szociális gondozók segítője munkakörre vonatkozóan.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szociális gondozók segítője, a személyes gondoskodást biztosító szociális alap-, és szakosított szolgáltatásokat (elsősorban az ápolást, gondozást) nyújtó intézményekben segíti a szociális gondozók és ápolók munkáját. A segítő funkció főként a fizikai jellegű,gondozási, ápolási, lakókörnyezeti gondozási feladatok tekintetében valósul meg, amelynek célja a szociális gondozók, ápolók terheinek csökkentése, egyenletesebb fizikai megterhelést létrehozva. Ezáltal a nagyobb szakmai ismereteket igénylő ápolási, szociális gondozási feladatok ellátására több időt fordíthatnak, ami emeli az adott szolgáltatás színvonalát. A terhek megosztása egyúttal csökkenti a gyors kiégés és a pályaelhagyás kockázatát is. A szakmai team munkáját jól kiegészíti a szociális gondozók segítője, aki maximálisan együttműködik a feladatok végrehajtásában, és a szakmai vezetők, tapasztalt ápolók, gondozók közvetlen irányítása, felügyelete alatt tevékenykedik. A segítés alapvető elveit, szabályait ismeri. Az időseket, fogyatékossággal élőket, kisgyermekeket, szenvedélybetegeket, gyógyíthatatlan betegségben szenvedőket, marginális helyzetben élőket ellátó intézményekben kisegítő munkakört láthatnak el. Segítséget nyújtanak a gondozottak mindennapi rutinfeladataiban: személyi és tárgyi környezet rendbetétele, tisztálkodás segítése, öltözés, étkezés, folyadék utánpótlás, ürítéssel kapcsolatos teendők, beteg mozgatása, ágyazás. A szolgáltatást igénybe vevők fizikai szükségleteinek ellátásához használt segédeszközök, anyagok, eljárások szakszerű előkészítésére, alkalmazására részfeladatokban önállóan, vagy tapasztaltabb, képzettebb kolléga felügyelete mellett képesek. Szociális gondozók és ápolók irányításával segítik a gondozási, ápolási feladatok ellátását. Közreműködnek a terápiás és közösségi programok, események szervezésében: környezet előkészítése, tárgyak, eszközök, helyszínek igényeknek megfelelő kialakítása. Az ellátottak fizikai felkészítése, öltöztetése, mobilizálása, programokra kísérése.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5229 Egyéb személygondozási foglalkozású Szociális gondozók segítője
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A személyes szociális gondoskodás, a szociális alap-, és szakosított szolgáltatások iránti igény rohamosan növekszik az utóbbi években. Ennek a jelenségnek az egyik legjelentősebb tényezője, a társadalom elöregedésével függ össze, amely világméretű probléma a fejlett országokban. A társadalmi-gazdasági fejlődés következtében növekszik az újszülöttek túlélési esélye, csökken a termékenységi ráta, és megnövekszik az átlagéletkor. A születéskor várható átlagos élettartam emelkedése azonban nem mozog együtt az egészségben eltöltött várható élettartammal. A kettő közötti eltérés miatt nő az intenzív gondozást igénylő idősek száma. Az idősgondozó intézmények igénybevételére nagy terhelést jelentenek a szociális ellátórendszerben, illetve a magánintézményekben, a rövidesen nyugdíjba vonuló Ratkó-korszak idején születettek is. Az egészségügyi intézményekhez hasonlóan, a szociális gondozás területén is jelentős munkaerőhiány léphet fel (különösen az ország nyugati részén), a dolgozók külföldi munkavállalásával. Az igen költséges intézményi ellátás helyett előtérbe kerülnek a házi gondozási formák is. Magyarországon 1995-ben 44 449, 2012-ben pedig már 125 281 volt a házi gondozásban részesültek száma. Ezzel együtt 3,6-ról 7,8-ra emelkedett az egy gondozóra jutó ellátottak száma (Szociális Statisztikai Évkönyv 2012: 117). Az emelkedő tendencia azt eredményezi, hogy egy gondozó jóval kevesebb időt tud majd fordítani egy gondozottra, aminek következménye az ellátás minőségi romlása. Az alapellátásban dolgozó gondozók túlterheltek. A szociális gondozók segítője önálló munkakör megoldást kínál a fellépő munkaerő hiányra. A segítő funkció a szociális gondozók, ápolók terheit csökkenti, egyenletesebb fizikai megterhelést létrehozva. Ezáltal a nagyobb szakmai ismereteket igénylő ápolási, szociális gondozási feladatok ellátására több időt fordíthatnak, ami emeli az adott szolgáltatás színvonalát. A terhek megosztása egyúttal csökkenti a gyors kiégés és a pályaelhagyás kockázatát is.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése